RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OPERATOR LOGISTYCZNY SP. Z O.O.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Operator Logistyczny Sp. z o.o.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Operator Logistyczny Sp. z o.o. z siedzibą Młyny 114, 37-552 Młyny (nr tel +48 16-632-20-81, adres e-mail: biuro@operatorlogistyczny.pl).

2. Operator Logistyczny Sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
• Przedstawienie ofert handlowych;
• Zapytania drogą telefoniczną, elektroniczną i papierową;
• Zgłoszenia błędu, wnioskowanie o korektę;
• Korespondencja z kontrahentem w celu realizacji bieżącej obsługi;
• Przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną i/lub papierową;
• Pobór i zwrot podatków i ceł oraz egzekucja należności Skarbu Państwa oraz opłat należnych dla Operator Logistyczny Sp. z o.o.;
• Kontrola obrotu towarowego z zagranicą.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem przez Operator Logistyczny Sp. z o.o., Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Operator Logistyczny Sp. z o.o.
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Operator Logistyczny Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.

7. Jednocześnie informujemy, że osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługuje prawo do żądania ich poprawy, cofnięcia zgody do ich przetwarzania i wniosku o ich usunięcie. Żądania w tym zakresie należy kierować na adres biuro@operatorlogistyczny.pl.

8. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi Danych Osobowych i w stosunku do niego.